เอกสารเผยแพร่ (E-book)
 

 
 
e-Service
  
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
วันนี้ 07 ตุลาคม 2565
วันนี้มีคนเข้าชม : 18

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 36
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 169
ปีนี้มีคนเข้าชม : 7,320
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 9,440

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : 12 พฤษภาคม 2559

 
 
 

ตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดอุตรดิตถ์
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
           เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดบุคลากร/เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เข้าตรวจคัดกรองประชาชนผู้เดินทางมายังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการจัดให้มีจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการลงทะเบียนเข้า – ออก ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางการปฏิบัติการเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์

มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันโรคโควิด ๑๙
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
     เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดทำ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (หน้ากากอนามัย/แอลกอฮอล์ล้างมือ) เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ประชาชน ๒๘ ชุมชนในเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

จุดตรวจคัดกรองผู้มาติดต่อศูนย์ราชการสะดวก
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์กำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรอง เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับพนักงานเทศบาลและประชาชนผู้มาติดต่อราชการของศูนย์ราชการสะดวกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (GECC) มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร เป็นการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  แนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
                   เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ร่วมกับชุดเฉพาะกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ และกองบังคับการทหารพัฒนาจากส่วนกลาง นำโดย นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการออกตรวจ แนะนำการปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่อนปรน/ผ่อนคลายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ติดตั้งตู้ป้องกันเชื้อไวรัสและอุปกรณ์ล้างมืออัตโมนัติ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ดำเนินการติดตั้งตู้อัตโนมัติฉีดพ่นน้ำยาป้องกันการติดเชื้อ และติดตั้งอุปกณ์ล้างมืออัตโนมัติ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการสัมผัสอุปกรณ์ เป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสอันอาจเป็นการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ออกปฏิบัติการให้บริการทำความสะอาดและฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อให้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต ต่อต้านเชื้อโรค และฆ่าเชื้อโรคประเภทแบคทีเรีย รา และไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริเวณพื้นที่สาธารณะ สถานที่ที่มีประชากรหนาแน่น สถานที่ราชการ ฯลฯ (สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ตลาด สถานที่ราชการในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์)


Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big Cleaning Week
จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ที่จัดขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน สถานศึกษา โรงแรม และหน่วยงานราชการ เป็นการตัดวงจรการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


การประชุมขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินโครงการอุตรดิตถ์
รักษ์โลกลดโลกร้อน กิจกรรมสร้างพื้นที่ต้นแบบจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และกิจกรรมสัปดาห์แห่ง
การรณรงค์จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” และการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

อสม. ลงพื้นที่ให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  เมื่อเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ออกดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการให้ความรู้แก่ประชาชน ๒๘ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในความร่วมมือป้องกันตนเองตามมาตรการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยแนะวิธีปฏิบัติการดูแลสุขภาพ การลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และหลีกเลี่ยงหรือไม่ไปในสถานที่ชุมชนแออัด เป็นต้น

พ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดลูกน้ำ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรคตามท่อระบายน้ำและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นที่เกิดจากยุงและแมลง เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ขอความร่วมมือประชาชนร่วมดำเนินตามมาตรการ “๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค” ดังนี้ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย


การประชุมพิจารณาโครงการเฝ้าระวังฯ โรค ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สื่อมวลชน และผู้แทนชุมชน อสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ อาทิ กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น กิจกรรมเคาะประตูบ้านต้านโควิด เพื่อให้ความรู้และติดตามค้นหากลุ่มเสี่ยง การจัดทำ
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรค กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำแอลกอฮอล์ล้างมือ ฯลฯ

อบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด ๑๙
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สามารถจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันตนเองได้ และขยายผลนำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน

มอบหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด ๑๙
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน


ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยชุมชนในเขตเทศบาลฯ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตารามได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถเป็น “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” ตามโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักภายในตนเอง และผู้อื่น รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เห็นคุณค่าพร้อมที่จะสืบสาน สร้างสรรค์ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย

Klongpho Open House ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นางวิมล เกตุโกมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการวิชาการ “Klongpho Open House นิทรรศการวิชาการร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งเป็นการแสดงผลงานการพัฒนาการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการฝึกอาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทุกด้านให้กับนักเรียนได้สามารถนำความรู้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจัดนิทรรศการวิชาการ “สานต่อที่พ่อสร้างร่วมสืบสานภูมิปัญญา” และตลาดนัดคลองโพธิ์เพียงพอตามรอยพ่อ ฯลฯ

กิจกรรมลูกเสือน้อย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม (อนุบาลศึกษาพัฒนาการ) จัดกิจกรรม “ลูกเสือน้อย” เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง และเรียนรู้เกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม กฎระเบียบของลูกเสือน้อย ฝึกความเป็นระเบียบวินัย ความอดทน และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยการเรียนผ่านฐานกิจกรรม ๔ ฐาน ดังนี้

                ฐานที่ ๑ ฐานหนูน้อยนักผจญภัย
                   ฐานที่ ๒ ฐานยังชีพ
                   ฐานที่ ๓ ฐานล้วงลับตับแตก
                   ฐานที่ ๔ ซูลูน้อยรอบกองไฟ

รับมอบถุงยังชีพ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จาก นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ที่ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM จำนวน ๗๑ ชุด ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เข้าดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว

จัดประชาคมชุมชน ๒๘ ชุมชน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ๒๘ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เพื่อประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนชุมชน การรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ชุมชน และนำข้อมูลจากการประชาคมมาจัดทำแผนชุมชนให้สามารถร่วมขับเคลื่อนการเชื่อมโยงแบบบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของหน่วยงาน

หน้า :