หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/งบประมาณ
แผน/งบประมาณ
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
   
การเกษตร
  ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ในการทำการเกษตรอยู่ในบริเวณชุมชน ท่าอิฐล่าง ชุมชนท่าอิฐบน และชุมชนธรรมากิจจาภิบาล โดยจะทำการปลูกข้าวโพด ยาสูบ และทำนา
การประมง
  ด้านการประมงภายในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เป็นการทำประมงที่ใช้เลี้ยงชีพ หรือเลี้ยงไว้บริโภคภายในครอบครัว ไม่มีการทำประมงเป็นอาชีพเพื่อจำหน่าย
 
ภูมิประเทศ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้้าน่าน โดยมีคลองโพซึ่งเป็นลำน้ำสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบ
ภูมิอากาศ
ฤดูกาลสามารถแยกได้ 3 ฤดู
  ฤดูฝน เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน
  ฤดูหนาว เริ่มกลางเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์
  ฤดูร้อน เริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
         
การนับถือศาสนา      
  ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.66
  ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.17
  ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.17
  วัด จำนวน 9 แห่ง
  โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง
  ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
  โรงเจ จำนวน 1 แห่ง
  มูลนิธิของเอกชน
(มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์)
จำนวน 1 แห่ง
  สุสานจีน จำนวน 1 แห่ง
  คริสตจักรในศาสนาคริสต์ จำนวน 2 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต
รอยต่อ 3 วัฒนธรรม คือ ล้านนา ล้านช้าง และไทยกลาง เป็นผลให้ลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาถิ่นและงานประเพณีพื้นบ้านต่างๆ
มีลักษณะผสมผสานบางส่วนพูดภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) บางส่วนพูดภาษาไทยภาคกลาง บางส่วนพูดภาษาลาว และบางส่วนพูดภาษา
ท้องถิ่นของตน เช่น บ้านทุ่งยั้ง เป็นต้น
  งานประเพณี/งานเทศกาล
    งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด
    งานเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้า OTOP
    ส่งเสริมวันสำคัญและกิจกรรมทางศาสนา
    ประเพณีสงกรานต์
    ประเพณีวันลอยกระทง
  ภาษาถิ่น
    บางส่วนพูดภาษาไทยภาคกลาง บางส่วนพูดภาษาลาว และบางส่วนพูดภาษาท้องถิ่นของตน เช่น บ้านทุ่งยั้ง
  สินค้าพื้นเมือง
    ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จะมีร้านขายของของที่ระลึก เช่น ขนมเทียนเสวย ลูกตาวเชื่อม ผลิตภัณฑ์จากเย็บผ้าด้นมือ และศูนย์แสดงและจำหน่าย
สินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรมการพัฒนาชุมชน)
  การละเล่นพื้นบ้าน
    การละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นของภาคเหนือตอนบน ภาคกลางและลาว โดยการละเล่นซะล้อ ซอ ซึง จ๊อย ค่าว ตามแบบวัฒนธรรมล้านนา และยังมีการละเล่นดนตรีไทยเดิมแบบภาคกลางที่ยังคงมีผู้สืบต่อมาจนปัจจุบัน ทั้งภูมิปัญญาในการทาเครื่องดนตรีและการละเล่น เช่น ดนตรีมังคละ (อำเภอพิชัย) และวงปี่พาทย์
 
การศึกษาในชุมชน
       
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 6 แห่ง
  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด
  โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม   โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
  โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
  ศูนย์เด็กเล็กอรุณรุ่ง   ศูนย์เด็กเล็กวัดคลองโพธิ์
ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
  สถานพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
    โรงพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง
    อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 269 คน
  หน่วยปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
(กู้ชีพบางโพ)
  สถานีดับเพลิงท่าเสา
ความปลอดภัยในชุมชน
  สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 
การคมนาคม
       
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์นับเป็นศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งใน
จังหวัดอุตรดิตถ์และภาคเหนือตอนล่าง มีบริการเดินทางโดยรถไฟ
และทางรถยนต์ เพื่อติดต่อกับระหว่างอำเภอและจังหวัดที่ใกล้เคียง ดังนี้
  ทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟทางสายเหนือจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเมืองอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์มีสถานีรถไฟที่สำคัญ 2 สถานี
    สถานีรถไฟอุตรดิตถ์   สถานีรถไฟศิลาอาสน์
    ทางรถยนต์ เป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ในเขตจังหวัด และระหว่างจังหวัดต่างๆ เป็นจุดที่มี
รถโดยสารระหว่างภาคหยุดพักในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ถนนที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รับผิดชอบมีจำนวน 186 สาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 80.481 กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนแอสฟัสท์ติก+คอนกรีตเสริมเหล็ก
 
แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  แม่น้ำน่าน
  คลองโพ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ระบบประปาเทศบาล
ไฟฟ้าในชุมชน
ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้บริการไฟฟ้าเต็มพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ครอบคลุมถนนทุกสาย
 
ประปาในชุมชน
   
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีระบบผลิตน้ำประปาสำหรับให้บริการประชาชนภายในเขตเทศบาล ใช้อุปโภคบริโภค โดยมีแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือแม่น้ำน่าน
  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้้ำประปา 10,223 ครัวเรือน
  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา จำนวน 1 แห่ง
(กองการประปา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์)
  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้้าประปา จำนวน 1 แห่ง
    โรงสูบน้ำประปา ประกอบด้วย
      โรงผลิตและกรองน้ำ ตั้งอยู่ ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
      โรงสูบจ่ายน้ำดิบ ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดท้ายตลาด
      โรงสูบจ่ายน้ำประปา ตั้งแห่งที่ 1 บริเวณถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และแห่งที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนวัดเกษมจิตตาราม
 
การสื่อสารในชุมชน
         
โทรศัพท์ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีชุมสายโทรศัพท์
จำนวน 1 แห่ง
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 2 แห่ง
  สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 สถานี
  หอกระจายข่าวชุมชน จำนวน 28 แห่ง
  คริสตจักรในศาสนาคริสต์ จำนวน 2 แห่ง
  โดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เปิดให้บริการรับลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi ฟรี ในที่สาธารณะเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ผ่านคลื่นสัญญาณ WiFi City เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 100 จุด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเร็วแรงด้วยสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
         
การบริการ
  โรงแรม จำนวน 45 แห่ง
  รีสอร์ท/บังกะโล จำนวน 42 แห่ง
  เกสท์เฮ้าส์ จำนวน 5 แห่ง
  เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ จำนวน 5 แห่ง
  อพาร์ทเมนท์ แมนชั่น จำนวน 14 แห่ง
  แพท่องเที่ยว จำนวน 5 แห่ง
    โฮมเสตย์ เรือนพักแรม จำนวน 11 แห่ง   บ้านพักอุทยานแห่งชาติ จำนวน 4 แห่ง
    สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง   ตลาดสดเทศบาล จำนวน 6 แห่ง
    สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน 279 แห่ง          
    สถานประกอบเทศพาณิชย์ จำนวน 3 แห่ง          
    (สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์, สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และกองการประปา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์)
  อุตสาหกรรม                
    โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 18 แห่ง          
  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ จำนวน 5 กลุ่ม                
    กลุ่มร้อยพวงมาลัย         กลุ่มโรงเห็ดเปิดดอกชุมชนคอวัง      
    กลุ่มทำดอกไม้จันทน์         กลุ่มเกษตรอินทรีย์      
    กลุ่มเย็บผ้าด้นมือ                
 
บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
   
บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยเน้นเรื่อง “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ชั้น 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มทางโทรศัพท์หมายเลข 055-411-212
  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ (รับชำระภาษี)
  การชำระค่าน้ำประปา และขออนุญาตใช้น้ำประปา
  การขอใบอนุญาตทุกชนิด
  การบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 
การท่องเที่ยว
   
  วัดกลาง เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
  อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ลานอเนกประสงค์ริมน้้ำน่านอยู่ตรงข้าม
วัดท่าถนน
  อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ์
  วัดธรรมาธิปไตย เดิมชื่อ วัดต้นมะขาม ตั้งอยู่ในตัวเมืองใกล้สี่แยกจุดตัดของถนนอินใจมี กับถนนสำราญรื่น
  วัดใหญ่ท่าเสา ตั้งอยู่ที่ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าเสา อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟท่าเสา
  หลวงพ่อเพ็ชร์ วัดท่าถนน เดิมชื่อ วัดวังเตาหม้อ อยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟอุตรดิตถ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-411-212 โทรสาร : 055-411-188
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เข้าชม 605,457 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10