หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/งบประมาณ
แผน/งบประมาณ
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2566
8. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ URL คำอธิบาย
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
2. กฎบัตรที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ กฎบัตร หน่วยรับตรวจทราบ
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสอบทาน ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. แผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
6. รายงานผลการตรวจสอบ
7. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการติดตามผล การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ
9. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ URL คำอธิบาย
1. คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
2. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสื่อสารกับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. หนังสือรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น
หน่วยที่ 4 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
ให้จังหวัดกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (พ.ศ. 2565) ซึ่งอาจเป็น การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายสำคัญ ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนโยบายการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พื้นที่การค้าชายแดน ฯลฯ (ระบุหัวข้อนโยบาย การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนและผลการดำเนินงาน)
ข้อ URL คำอธิบาย
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
2. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางพัฒนา ระบุด้วย)
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
4. นโยบายกระทรวงมหาดไทย
5. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
6. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
7. Sustainable Development Goals : SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ระบุด้วย)
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
หน่วยที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
12. ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ URL คำอธิบาย
1. เอกสารแสดงภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลประจำปี พ.ศ.2565
2. เอกสารข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเพิ่มเติม (ถ้ามี)
13. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา ประจำปี
ข้อ URL คำอธิบาย
ตรวจสอบความสำเร็จจากจำนวนบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ การพัฒนาจากหลักสูตรตามสายงาน หรือ การอบรมต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะพิจารณาจากใบประกาศฯ ผ่านหลักสูตร/การอบรม/ฝึกอบรมนั้นๆ
1. สรุปยอดบุคลากร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565
2. แบบสรุปรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ประจำปี 2565
3. ไฟล์สำเนาใบประกาศจากหลักสูตร/การอบรมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 จนถึงวันที่เข้าตรวจประเมินฯ (เฉพาะจากหน่วยงานรัฐ)
หน่วยที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
14. ระดับความสำเร็จของการบันทึก ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้าง ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ข้อ URL คำอธิบาย
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ แสดงข้อมูลในระบบ ดังนี้
1. ระบบแผนอัตรากำลังสามปี ให้ตรวจสอบโครงสร้างส่วนราชการ กรอบอัตรากำลังทั้งหมด ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระบุผู้ครองตำแหน่งหรืออัตราว่าง
2. ระบบ ก.พ.7 ข้าราชการสามัญ และระบบ ก.พ.7 ครู ให้ตรวจสอบข้อมูล และรูปถ่ายจากบัตรประจำตัวประชาชน คำสั่งตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม การถูกลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูลครอบครัว และอื่นๆ ที่กำหนด
3. ระบบประมวลผลและรายงาน ให้ตรวจสอบข้อมูลและจำนวนบุคลากรว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันหรือไม่
ทั้งนี้ ตามคู่มือการตรวจสอบ และวิธีการที่กำหนด
หน่วยที่ 3 การดำเนินกิจการสภาท้องถิ่น
15. การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน (อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา)
ข้อ URL คำอธิบาย
1. ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. โดยตรงที่เว็บไซต์ http://ele.dla.go.th ข้อมูล ณ วันที่ตรวจสอบ
2. ทีมประเมินฯ เปิดข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ http://ele.dla.go.th หัวข้อ ผู้ดำรงตำแหน่ง
3. รายงานผู้ดำรงตำแหน่ง (รายบุคคล) ออกโดยเจ้าหน้าที่ อปท. (เอกสารบังคับ)
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-411-212 โทรสาร : 055-411-188
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เข้าชม 747,568 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10