หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/งบประมาณ
แผน/งบประมาณ
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 
นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์
 
รองนายก ทม.
 
รองนายก ทม.
 
รองนายก ทม.
 
ที่ปรึกษานายก ทม.
 
เลขานุการนายก ทม.
 
ที่ปรึกษานายก ทม.
ประธานสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 
รองประธานสภา ทม.
 
เลขานุการสภา ทม.
 
สมาชิกสภา ทม.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
 
สถานธนานุบาล
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
 
รองปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 2)
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
(นักบริการงานช่าง ระดับกลาง)
 
ฝ่ายอำนวยการ
  งานกิจการขนส่ง
ฝ่ายปกครอง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานรักษาความสงบเรียบร้อย
  งานบัตรประจำตัวประชาชน
  งานทะเบียนราษฎร
ฝ่ายนิติการ
  งานนิติการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  งานบริการงานทั่วไป
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
  งานการเงินและบัญชี
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายพัฒนารายได้
  งานพัฒนารายได้
  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
ฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
  งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชากร ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน
   
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  งานวิศวกรรมโยธา
  งานสถาปัตยกรรม
  งานผังเมือง
ฝ่ายการโยธา
  งานสาธารณูปโภค
  งานสวนสาธารณะ
  งานเครื่องจักรกล
  งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
  งานจัดการคุณภาพน้ำ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  งานบริหารงานทั่วไป
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระดับกลาง)
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  งานศูนย์บริการสาธารณสุข
  งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
  งานส่งเสริมสุขภาพ
  งานหลักประกันสุขภาพ
  งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
  งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานงบประมาณ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของเทศบาล
  งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  งานบริหารการศึกษา
  งานการศึกษาปฐมวัย
  งานโรงเรียน
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
  งานห้องสมุด
  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและ
การศึกษานอกโรงเรียน
  งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น
  งานนิเทศการศึกษา
โรงเรียน
  สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 6 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
กองการประปา
(นักบริหารงานประปา ระดับกลาง)
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
 
กองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
ฝ่ายผลิต
  งานควบคุมการผลิดน้ำประปา
  งานติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา
  งานติดตั้งท่อน้ำประปาและซ่อมบำรุง
ท่าน้ำประปา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
  งานการเงินและบัญชี
  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และ
การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดเก็บ
รายได้ของกิจการประปา ฯลฯ
   
 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
  งานสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
  งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
  งานพัฒนาชุมชน
  งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา
  งานบุคลากรทางการศึกษา
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-411-212 โทรสาร : 055-411-188
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เข้าชม 605,170 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10