ท่านพอใจในบริการของ ทม.อุตรดิตถ์ ในระดับใด
มากที่สุด ( 2 )
40.00%
มาก ( 2 )
40.00%
ปานกลาง ( 1 )
20.00%
น้อย ( 0 )
0.00%
น้อยที่สุด ( 0 )
0.00%