หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/งบประมาณ
แผน/งบประมาณ
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 
"อุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล สู่บริการเป็นเลิศ"
นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ และสะพาน
  พัฒนาระบบการจราจร
  พัฒนาประสิทธิภาพและขยายพื้นที่การให้บริการประปา
  ติดตั้งปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมและฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลและบำบัดฟื้นฟู
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  พัฒนาสุขาภิบาลอาหารและจัดระเบียบสถานที่จำหน่ายอาหาร
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี
และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมสวัสดิการ การสังคม สงเคราะห์ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมการศึกษา
  ส่งเสริมและรักษาศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง และการบริการประชาชน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
  สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
  สร้างระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
และหลักธรรมาภิบาล
  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
  ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติราชการ
  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
แนวทางการพัฒนา
 
  สร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่
  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
  บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดผังเมืองและ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  จัดทำระบบฐานข้อมูล ผังเมือง และมาตรฐานงานวิชาการให้สอดคล้องกับกฎหมายผังเมือง
  การจัดการผังเมืองรวม การใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงพัฒนาเมืองและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-411-212 โทรสาร : 055-411-188
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เข้าชม 605,481 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10